UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS" GALAŢI
SERVICIUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE PSI PENTRU ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE ÎN LABORATOARELE ŞI ATELIERELE DESTINATE LUCRĂRILOR PRACTICE CU STUDENŢII

Art. 1. Persoanele încadrate în muncă precum şi studenţii au următoarele obligaţii principale privind prevenirea şi stingerea incendiilor:

-   să cunoască şi să respecte normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor din unitatea în care îşi desfăşoară activitatea şi sarcinile de prevenire şi stingere a incendiului;

-   la terminarea programului, să verifice şi să ia toate măsurile pentru înlăturarea cauzelor ce pot provoca incendii;

-   să anunţe imediat organul ierarhic superior despre existenţa unor împrejurări de natură să provoace incendii, sau despre producerea unor incendii şi să acţioneze, cu mijloacele existente, pentru stingerea acestora;

-   să întreţină mijloacele de prevenire şi stingere a incendiilor de pe locul de muncă în bună stare de utilizare.

Art.2. Se interzice amplasarea meselor, scaunelor sau a altui mobilier în apropierea uşilor de evacuare sau pe holurile de evacuare.

Art.3. Este strict interzis fumatul în ateliere şi laboratoare.

Art.4. în aceste locuri se vor afişa vizibil anunţuri ca: FUMATUL INTERZIS, PERICOL DE INCENDIU, PERICOL DE EXPLOZIE.

Art.5. Se vor amenaja locuri speciale pentru fumat, dotate cu scrumiere, vase cu apă, sau lăzi cu nisip, pentru stingerea resturilor de ţigări şi a betelor de chibrit.

Art.6. Se interzice fumatul sau folosirea focului deschis în toate spaţiile în care se păstrează, se lucrează sau se utilizează materiale combustibile solide, lichide sau gazoase, sau unde există posibilitatea (chiar accidentală) de formare sau de degajare de vapori inflamabili sau gaze cu pericol de explozie, precum şi în alte locuri cu pericol de incendiu.

Art.7. Prin foc deschis, în sensul menţionat în prezentele norme se înţelege arderea în aer liber, care nu are un spaţiu închis de combustie special amenajat (flacără de chibrit, lumânare, lămpi de gătit, lipit sau iluminat, focurile făcute în aer liber, flăcările utilizate la sudură, cele rezultate din unele reacţii chimice etc).

Art.8. Pentru asigurarea evacuării persoanelor din săli se vor respecta următoarele reguli:

-   pe tot timpul activităţii, în aceste săli, uşile de pe toate traseele de evacuare vor fi descuiate, ele trebuind să se deschidă spre exterior la simpla apăsare pe mâner;

-   se va controla şi asigura în permanenţă buna funcţionare a instalaţiei electrice din laboratoare şi ateliere.

- pe căile de evacuare nu trebuie să existe materiale sau mobilier care să deruteze persoanele la evacuare în caz de incendiu şi care să împiedice efectuarea acestor operaţiuni;

- pe culoare, în casa scărilor şi pe alte trasee de evacuare, nu se vor depozita materiale sau mobilier care să împiedice evacuarea sau să contribuie la propagarea incendiului, ori să mărească pericolul existent.

Art.9. Instalaţiile electrice de încălzire, de siguranţă, de ventilaţie, condiţionare mediu şi de semnalizare şi stingere a incendiilor, instalaţiile de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi vor fi exploatate conform normelor şi întreţinute în perfectă stare de funcţionare.

Art.10. Cablurile electrice, vor fi protejate şi aşezate în locuri ferite de surse de căldură, de fluxuri de circulaţie, de deteriorări etc. şi vor fi bine izolate.

Art. 11. Este interzisă folosirea reşourilor şi radiatoarelor electrice precum şi a altor consumatori de energie electrică fără respectarea tuturor normelor de prevenire a incendiilor.

Art. 12. în laboratoare nu se vor depozita lichide combustibile în cantităţi mai mari de 25 litri.

Art. 13. Este interzisă curăţarea duşumelelor, hainelor etc. cu substanţe combustibile, în încăperi în care este aprins focul sau se fumează ori în condiţii care prezintă pericol de incendiu.

Art. 14. Se interzice blocarea surselor de apă, precum şi a materialelor de stins incendiile cu instalaţii, aparate, haine, halate, etc.

Art. 15. Se interzice folosirea în alte scopuri a materialelor destinate stingerii incendiilor.

Art. 16. Se interzice lăsarea instalaţiilor şi aparatelor în funcţiune, fără supraveghere.

Art. 17. Este interzisă exploatarea instalaţiilor cu elemente metalice nelegate la pământ, pentru scurgerea electricităţii statice, sau cu instalaţii de punere la pământ incomplete, defecte sau necorespunzătoare din punct de vedere al rezistenţei chimice.

Art. 18. Motoarele, echipamentul electric aferent tablourilor de distribuţie sau tabloului de comandă, vor fi legate la pământ în mod obligatoriu.

Art. 19. Este interzisă folosirea îmbrăcămintei de corp confecţionată din mătase, fibre sintetice sau artificiale, în locurile unde sunt acumulări de electricitate statică.

Art.20. în spaţiile aferente laboratoarelor este interzis a se introduce materiale şi lichide combustibile, unsori, lubrifiauţi, in cantităţi mai mau decât cele necesare unui schimb de lucru.

Art.21. La fiecare loc de muncă se vor afişa sarcini şi măsuri specifice pentru prevenirea incendiilor. La intrarea în laboratoare şi în interiorul lor, dacă este necesar, se vor face inscripţii sau se vor monta indicatoare avertizoare de pericol.

Art.22. Este interzisă intrarea în încăperile cu pericol de incendiu a persoanelor care nu lucrează în aceste încăperi. La intrarea în aceste încăperi este interzis accesul cu ţigări, chibrituri sau aprinzători.

Art.23. La încetarea lucrului, sunt obligatorii următoarele măsuri: curăţirea locului de muncă de resturi şi deşeuri, de scurgerea de ulei pe pardoseală, scoaterea de sub tensiune a instalaţiilor şi aparatelor electrice, evacuarea deşeurilor şi gunoaielor din laborator, stingerea

focurilor şi întreruperea iluminatului general şi local şi trecerea pe cel de pază, întreruperea sau reducerea la strictul necesar a încălzirii, închiderea ferestrelor şi a uşilor.

Art.24. Nu este permis la se lăsa în laborator, pe uitilaje sau pe mesele de lucru, îmbrăcăminte sau obiecte străine de inventarul laboratorului. După un control general al încăperii se încuie uşile şi se predau cheile prevăzute cu marcă de recunoaştere, la locul stabilit.

Art.25. Personalul laboratorului trebuie să fie instruit pentru a cunoaşte mijloacele de alarmare în caz de incendiu, precum şi codul de alarmare.

Art.26. Este interzisă demontarea aparatelor de măsurat presiunea, debitul, nivelul sau temperatura, înainte ca acestea să fie izolate de circuit.

Art.27. La începerea lucrărilor, laborantul sau chuimistul, care va intra primul în încăperea de lucru, înainte de aprinderea luminii trebuie să se convingă că atmosfera din încăperea respectivă nu este Încărcată cu gaze sau vapori combustibili.

Art.28. După terminarea lucrului, responsabilul din fiecare încăpere de lucru va controla dacă:

-  sunt stinse becurile de gaze, de lumina precum şi alte aparate electrice, cu foc, cu abur etc;

-  sunt închise robinetele de pe conductele de gaze;

-  sunt închise bine buteliile de gaze;

-  ventilaţia este în bună stare de funcţionare;

-  aparatele electrice sunt scoase din priză.

Art.29. în cazul când se constată scurgeri de gaze într-o încăpere de laborator, se vor lua următoarele măsuri:

-  se sting toate becurile de gaze din încăperea respectivă;

-  se întrerupe curentul electric, lăsându-se numai coaloana de forţă pentru ventilaţie;

-  se pune în funcţiune instalaţia de ventilaţie;

-  se deschid toate ferestrele încăperii;

-  se controlează daca sunt închise toate robinetele de alimentare cu gaze a becurilor;

-  se verifică etanşeitatea conductei de gaze şi a furtunurilor flexibile de la becuri;

-  se opreşte conducta de gaze, după caz, prin repararea conductelor sau flanşelor defecte, asigurarea unei bune etanşeităţi sau schimbarea furtunurilor flexibile defecte;

-  se aeriseşte încăperea nană la îndepărtarea comnletă a gazelor. 

Art.30. în spaţiile de lucru sunt interzise următoarele:

-  spălarea pardoselii cu benzină, white-spirt, petrol sau alte produse inflamabile;

-  păstrarea hainelor sau cârpelor îmbibate în substanţe volatile;

-  uscarea oricărui obiect umed cu produse inflamabile pe calorifere, conducte de abur etc;

-  lăsarea meselor de lucru sau pardoselii necurăţate de substanţele care s-au scurs pe ele în timpul lucrului, după terminarea unei lucrări sau după programul de lucru;

-  efectuarea curăţeniei în timpul lucrului, după terminarea unei lucrări sau după
terminarea unei lucrări sau după programul de lucru;

-  efectuarea curăţeniei în timp ce becurile de gaz sunt aprinse;

-  spălarea hainelor sau cârpelor cu substanţe inflamabile;

-  stocarea pe mese sau în rafturi a reactivilor inflamabili, în cantităţi mai mari decât necesarul curent pentru probele aflate în lucru;

 - păstrarea pe mesele de lucru a vaselor de sticlă care conţin metale alcaline şi a reziduurilor acestora, precum şi a compuşilor organo-metalici.

Art.31. Este interzisă utilizarea furtunurilor becurilor de gaz defecte sau care au depăşit gradul admis de uzură. Acestea vor fi înlocuite cu altele, corespunzătoare.

Art.32. La ambele capete ale furtunului, atât la racordarea sa la ştuţul de alimentare cât şi la racordarea la becul arzător se vor aplica coliere metalice, în vederea asigurăii lor în timpul funcţionării.

Art.33. Buteliile folosite în laboratoare trebuie să fie aşezate şi asigurate spre a nu se răsturna în timpul lucrului.

Art.34. Se interzice începerea acţiunii de stingere atunci când aparatele şi instalaţiile electrice sunt incă sub tensiune.

Art.35. La atelierele şi laboratoarele foto se impun următoarele măsuri:

-  în atelierele foto unde se lucrează cu colodiu pentru prepararea plăcilor, pe timpul operaţiunilor se va înlătura orice sursă de foc deschis sau scântei;

-  instalaţia electrică la mesele de lucru executate din lemn şi iluminate pe dedesubt, va fi executată pe plăci izolatoare;

-  abajurele lămpilor tipo pentru camerele obscure vor fi confecţionate din materiale incombustibile;

-  asigurarea funcţionării în bune condiţiuni a instalaţiei de aerisire pe timpul lucrului;

-  se interzice aşezarea substanţelor combustibile şi a lichidelor combustibile în apropierea proiectoarelor şi reflectoarelor.

Art.36. în atelierele de legătorie şi cartonaje se impun următoarele restricţii:

-  depozitarea lucrărilor în curs de execuţie se va face la o dinstanţă de cel puţin un metru faţă de maşini;

-  eliminarea ştraifurilor de la maşinile de tăiat şi transportul lor la locul de colectare se face pe măsura în care ele se produc;

-  nu este permisă aşezarea sau păstrarea materialelor (hârtii, covoare, soluţii etc.) şi a resturilor de fabricaţie în spaţiile de siguranţă prevăzute pentru reostate.

Art.37. In laboratoarele dotate cu echipament electronic se interzice:

-  introducerea unor materiale combustibile;

-  executarea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii;

la orele de aplicaţii pe calculator.

- accesul persoanelor străine în încăpere. Studenţii vor fi în permanenţă supravegheaţi la orele de aplicaţii pe calculator.

Art.38. La terminarea orelor de program echipamentele electronice se vor scoate de sub tensiune.

 

 RECTOR,                                                                                         ÎNTOCMIT,

Prof.dr.ing. VIOREL MÎNZU                                             Ing.MONICA BEDROSIAN

You are here: REGULAMENTE Instrucţiuni proprii de PSI pentru activităţile desfăşurate în laboratoarele şi atelierele destinate lucrărilor practice cu studenţii